KVKK

 

 

PİR-İNCİ BUJİTERİ İMALAT SAN. TİC. A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

 

 

 

 

 İÇİNDEKİLER 

1. POLİTİKA’NIN HAZIRLANMA AMACI 3

2. KAPSAM.. 4

3. TANIMLAR4

4. KİŞİSEL VERİSİ ELDE EDİLEN İLGİLİ KİŞİLER6

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELER6

a. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 7

b. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 7

c. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 7

d. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 7

e. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi 7

f. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi 7

g. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 7

h. Meşru Menfaatler Nedeniyle Veri İşlemenin Zorunlu Olması 8

7. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA KANALLARI 9

8. ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ 9

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi 10

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları, kartlı geçiş kayıtları vb.. 10

İşlem Güvenliği Verisi 10

IP adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri vb.. 10

Risk Yönetimi Verisi 10

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb.. 10

Görsel ve İşitsel Kayıtlar 10

Görsel ve İşitsel kayıtlar vb.. 10

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri 10

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb.. 10

9. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ.. 10

11. AÇIK RIZA ALINAN HALLER13

12. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 13

13. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ 13

14. İLETİŞİM BİLGİLERİ 14

15. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER15

16.      KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 16

17. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI 17

      18. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI 18

19.      YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA.. 18

 

             

            

1. POLİTİKA’NIN HAZIRLANMA AMACI

 

Şirketimiz tarafından Pir-İnci Bujiteri İmalat San. Tic. A.Ş. veri sorumlusu sıfatı ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin öneminin farkındalığıyla hareket etmektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyum için gerekliliklerin layıkıyla yerine getirilmesini ve uluslararası standartlarda bir veri koruma ve işleme politikası oluşturulmasını hedeflemektedir.

Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması Politikası (Politika) ile Şirket tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsenen hukuka uygunluk, dürüstlük ve açıklık ilkeleri doğrultusunda ortaya konulmaktadır.

Şirketimiz veri sorumlusu sıfatından kaynaklı olarak kişisel verilerin işlenmesinde esas aldığımız temel ilkelere yer verilmektedir. Şirketimiz kişisel veri işleme faaliyetleri esnasında temel ilkelerden ödün vermeyerek azami uzum kararlılığı ile hareket etmekte ve başta T.C. Anayasası, KVKK ve ilgili mevzuatla uyumlu şekilde kişisel veri işleme süreçlerini Şirketimiz Kişisel Veriler Envanteri ile tespit etmiştir. Bu veriler; KVKK başta olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümlerine ve işbu Politika’da belirtilen şekilde işlenmektedir.

2. KAPSAM

Politika; KVKK ve ilgili mevzuatta “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahibi gerçek kişiye ait kişisel veriler; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verileri kapsar. İlgili kişilere ait kişisel verilerin Şirketimize ulaştığı kanallar ve bu kanallardan ulaşan ilgili kişiler esas alınarak elde edilen kişisel verilerin toplanma yöntemi, toplamanın hukuki sebebi, işleme amaçları ve paylaşılan taraflara ayrıntılı şekilde ilgili kişilere sunulan Aydınlatma Metinlerinde, Açık Rıza Metinlerinde yer verilmektedir.  

3. TANIMLAR

 

Anonim Hale Getirme

 

:

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Açık Rıza

:

 Kişisel verisi işlenecek kişinin ilgili işlem gerçekleştirilmeden önce aydınlatılmasından sonra işlemin yapılmasına rıza beyanında bulunması.

Aydınlatma Metni

:

Kişisel verinin hangi amaçla ne kadar süre saklanacağı, hangi yöntemle toplandığı, nasıl muhafaza edildiği ve 3. kişilerle paylaşılıp paylaşılmayacağı hususlarında ilgili kişiye yapılan açıklama

Başkanlık

:

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanlığı

Envanter 

:

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

İlgili Kişi

:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İmha

:

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

İşleme

:

KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri 

Kanun/KVKK

:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Veri

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Örneğin; ad-Soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, banka hesap numarası vb.. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi KVKK kapsamında değildir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kurul

:

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Kurum

:

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu

Özel Nitelikli Hassas Veri

 

 

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler 

VERBİS

:

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

Veri İşleyen

:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumlusu

:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumluları Sicili

:

Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili

Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi

:

Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi

Silme

:

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

Yok Etme

:

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

 

4. KİŞİSEL VERİSİ ELDE EDİLEN İLGİLİ KİŞİLER 

 

Şirketimiz tarafından kişisel verisi elde edilen ve işlenen İlgili Kişilere ilişkin tablo aşağıda yer almakta olup; işbu Politika’nın uygulama alanı ve kapsamı bu tabloda yer verilen ilgili kişilerle sınırlıdır.  Bu tanımlamalar dışında yer alan ilgili kişilerin talepleri de Şirketimiz tarafından KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılacaktır.

 

Çalışan Adayı

:

Şirketimize İş veya Staj Başvurusunda Bulunan Ya Da Özgeçmiş Ve/Veya İlgili Bilgilerini Şirketimizin İncelemesine Açmış Olan Gerçek Kişiler

Acil Durumda Aranacak Kişi

:

Şirketimiz çalışanlarının acil duruma sebebiyet verebilecek olay yaşaması halinde iletişime geçilmesini istediği gerçek kişi

Çalışan

:

Şirketimizde İş Sözleşmesi İle Çalışan Kişi 

Çalışan Aile Üyeleri

:

Çalışanlarımız için AGİ, SGK vb. yasal bildirimlerde bulunulması gereken hususlarda bilgisi paylaşılan Eş ve çocuklar

İletişim Formunu Dolduran Kişi (İnternet Sitesi Ziyaretçisi)

:

https://pir-inci.com/iletişim adresli internet sitemizde yer alan iletişim formunu dolduran gerçek kişi

İmza Yetkilisi

:

Şirketimizi temsil etmeye; şirketimiz adına imza yetkisine sahip olan gerçek kişi

Hissedar- Ortak

 

:

Şirketimizde Pay Sahibi Olan Gerçek Kişiler.

Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alıcısı

:

Şirketimizin Ürün Ve Hizmetleri İle İlgilenen Veya İlgilenebilecek Kişiler

Referans Olunan Kişi (Eski Çalışanımız)

:

Şirketimiz ile iş akdi sona eren; sonraki iş başvurularında şirketimizi referans gösteren gerçek kişi

Ürün Veya Hizmet Alan Kişi/Müşteri

:

Hizmetlerimizden Veya Ürünlerimizden Faydalanan Kurumsal Müşterilerimizin Yetkilileri ve Şahış Şirketlerinin Yetkilileri

Kurumsal Müşteri Yetkilisi

:

Ürün veya Hizmet Alan firma/şirket yetkilisi

Santrali Arayan Kişi

:

Şirketimizin sabit telefonu üzerinden iletişime geçen kişi

Tedarikçi Ve İş Ortağı Yetkilisi,Hissedarı, Çalışanı

:

Şirketimizin Herhangi Bir Şekilde İş İlişkisi İçerisinde Olduğu, Hizmet Aldığı, İşbirliği Yaptığı Kurumların Hissedarı, Çalışanları Ve Yetkilileri Ve/Veya Gerçek Kişi Tedarikçi

Referans

Çalışan Adaylarının kendileri hakkında deneyimi hakkında bilgi verebilmesi amacıyla iletişime geçilmek üzere bilgilerini paylaştı gerçek kişi

Stajyer

:

Staj eğitimi gören gerçek kişiler

Veli/Vasi/Temsilci

:

Gerçek kişi veya tüzel kişiyi temsil etmeye yetkili gerçek kişiler

Yönetim Kurulu Üyesi

:

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan gerçek kişi

3. Kişi

:

Kamera kayıtlarına giren 3. kişi

Ziyaretçi

:

Şirketimiz yerleşkesini ziyaret eden gerçek kişiler

 

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELER  

Şirketimiz kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak mevzuatta yer verilen genel ilkeler ile şartları karşılar ve kişisel verilerin Anayasa’ya ve KVKK’ya uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket eder ve bu ilkelerin Şirket uygulamalarında Çalışanlarımız tarafından yüksek bir farkındalıkla bu ilkelere uyumlu olarak faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

6.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Kural Olarak Yasak Olması

Şirket, kişisel verilerin işlenmesinin kural olarak yasak olduğunun bilinciyle yalnızca mevzuat tarafından öngörülen sınırlar dâhilinde, aşağıdaki sebeplere dayanarak işlemektedir:

a. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri kişisel veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Veri, sahibinin açık rızası kapsamında ve açık rızada belirtilen amaçlarla işlenir. Kural olarak, işbu maddeni b, c, d, e, f, g ve h bentlerinde yer verilen şartların varlığı halinde kişisel veri sahibinin ayrıca açık rızasının alınmasına gerek bulunmamaktadır.

b. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunda açıkça öngörülmesi halinde, veri sahibinin kişisel verileri, hukuka uygun olarak işlenir. Kanunlarda veri işlemeye izin verilen hallerde, ilgili kanunda yer alan sebep ve veri kategorileri ile sınırlı olarak veri işlenir.

c. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

d. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde (sözleşmenin kurulması veya ifasına dayalı olarak verisi işlenecek kişinin sözleşmenin taraflarından birisi olması koşuluyla) kişisel veriler işlenebilir.

e. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde, veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilir.

f. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin kişisel verisinin, kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, alenileştirme amacı ile sınırlı olarak, ilgili kişisel veriler işlenebilir.

g. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

h. Meşru Menfaatler Nedeniyle Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

İşlenen verilerin KVKK’da tanımlandığı şekilde özel nitelikli kişisel veri olması halinde; kişisel veri sahibinin açık rızası da yok ise, kişisel veri ancak Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki durumlarda işlenebilir:

6.2. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygunluk

Şirketimiz, KVKK’nın 4.maddesi uyarınca kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işler, “haklı menfaat” gözeterek çatışan menfaatleri dengelemeyi amaçlar. Bilgilendirmede, açıklık ve dürüstlük esas alınır, toplanan kişisel verilerin kullanım amacı hakkında net bilgi verilir ve veriler bu çerçevede işlenir. 

6.3. Amaca Bağlılık, Sınırlı olma ve Ölçülülük

Şirketimiz ilgili kişinin verilerini açık rızası doğrultusunda hangi amaçlar için işleyeceğini belirler. Bu kapsamda ölçülü olarak işleme amacı ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınır, veri işleme faaliyetleri esnasında gerekli olan veri asgari seviyede toplanır.

6.4. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması

Şirketimiz işlediği kişisel verilerin doğru olmasını sağlar, bunun için ilgili kişinin beyanlarına itibar eder ve gerektiğinde güncelliğine ilişkin teyit alır.

6.5. Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

Şirketimiz, kişisel verileri meşru ve hukuka uygun sebeplerle toplar ve işler. Şirketimiz, kişisel verileri, yürütmekte oldukları faaliyetlerle bağlantılı olarak, makul çerçevede ve gerekli olduğu ölçüde işler ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder.

6.6. Veri Emniyeti İlkesi

Şirketimiz, teknolojinin gelişme hızının farkındalığıyla verilerinizin güvenliğinin sadece hukuki yöntemlerle sınırlı olmadığının ve teknoloji destekli yolların da esas alınmasının öneminin bilincindedir. Bu bağlamda veri emniyetini sağlamak için gereken tüm önlemleri almaya çalışır.

6.7. Veri Minimizasyonu İlkesi

 

Veri Minimizasyonu İlkesi (“Data Minimisation”), verilerin toplama ve işlemenin amaca uygun olacak şekilde yeterli, ilgili ve sadece gerek duyulan verilerle kısıtlı olmak üzere toplanması ve işlenmesini ifade etmektedir. 

 

7. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA KANALLARI 

 

ŞİRKET’imizin işbu Politika’nın 4. Maddesinde yer verilen ilgili kişilerin, kişisel verileri otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Bu kapsamda; kişisel veri elde etme süreçlerine aşağıda yer verilmiştir. İlgili kişiler kişisel verilerin elde edilme kanalları esas olmak suretiyle ilgili mevzuat gereği aydınlatılmaktadırlar. 

 

İşe Alım ve İstihdam İhtiyacını Karşılanması

:

İstihdam amacıyla çalışan adaylarından ve stajyerlerden yazılı olarak ve e-posta yolu ile elde edilen kişisel veriler işlenmektedir. Bu süreç iş sözleşmesi kurulma aşamasına kadar geçen süreyi ifade etmektedir.

İş Sözleşmesinin Kurulması ve İfası

:

Çalışanlar ile iş sözleşmesinin imzalanması sürecinde ve iş sözleşmesinin ifası esnasında Çalışanlardan elde edilen kişisel veriler işlenmektedir.

Santrale Gelen Aramalar

:

Şirketimizin telefon santraline gelen aramalar aracılığıyla ilgili kişilerin adı, soyadı, telefon numarası gibi kişisel veriler işlenmektedir.

Tedarikçi ve İş Ortakları ile Sözleşmelerin kurulması ve İfası Süreci

:

Şirketimizin faaliyetlerini sürdürülebilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden hizmet ve ürün tedarik sürecinde Tedarikçi çalışanlarından ve yetkililerinden elde edilen kişisel veriler işlenmektedir. 

Ürün ve Hizmet Satış Süreci

:

Şirketimizden ürün ve hizmet alan gerçek kişilerden elde edilen kişisel veriler Şirketimizce işlenmektedir. 

Dijital İletişim Alanları

:

Internet sitemiz üzerinde bulunan iletişim formu ve info mail adresimiz gibi dijital iletişim kanallarından tarafımıza ulaşan ilgili kişilerin kişisel verileri Şirketimizce işlenmektedir.

Ziyaretçilerin karşılanması ve takibi

:

Otoparkımızın kullanılması esnasında veya yaya girişlerinde kamera ile ziyaretçilerimizin kişisel verileri işlenmektedir

 

8. ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ

 

Şirketimiz tarafından işbu Politika’da belirtilen ilgili kişilerden elde edilen kişisel veri kategorileri Şirketimiz Kişisel Veriler Envanterinde listelenmiştir. İlgili kişilerden elde edilen kişisel verilerde değişiklik olması halinde Envanter ve VERBİS kaydı güncellenmektedir. 

 

Elde edilen kişisel veri tiplerinin bir kısmı aşağıda yer verilen tabloda yer almaktadır.

 

Kimlik Verisi

 

:

Ad – Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Durumu, Anne Adı, Baba Adı, T.C. Kimlik Numarası, Uyruğu, İmza, Nüfus cüzdanı bilgileri, Pasaport No, SGK No, Sürücü Belgesi Bilgileri vb..

İletişim Verisi

:

Adres, E posta Adresi, İkametgâh, Telefon No, İkamet Bilgileri vb.

Özlük Verisi

:

Bölüm, İşe Giriş Tarihi, Departman, Kıdem Tarihi, Birim, Askerlik Bilgileri, İşten Çıkış Tarihi, Personel Sicil No, Askerlik Bilgisi, Kademe, Pozisyon ve Görev Tanımı vb.

 

Mesleki Deneyim Verisi

:

Unvan, Görev, Çalıştığı Bölüm/Sektör, Geçmiş İş Deneyimleri, Kullanılan Bilgisayar Programları, Kurs ve Seminer Bilgileri, Öğrenim Bilgileri, Sertifika Bilgileri,

Yabancı Dil Bilgisi, Eğitim Bilgileri, Eğitim Durumu,

Meslek, Eş İş Durumu, Eğitim Kurumu vb.

 

Finans Verisi

:

Gelir Bilgisi, BAN-Hesap No, Brüt Ücret, Masraf Tutarı, Gelir bilgisi,

Banka Şubesi, Brüt Gelir, Hesap Bakiyesi, Gider Bilgisi vb.

Sağlık Verisi

:

Sağlık Raporları vb.

İşlem Güvenliği Verisi

:

IP adres bilgileri, Kullanıcı adı ve şifre bilgileri, Bilgisayar kullanım kayıtları vb..

Görsel ve İşitsel Kayıtlar  

:

Fotoğraf, Ses Kaydı. vb.

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri  

:

Adli Sicil Bilgisi 

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi

:

Kamera kayıtları, giriş çıkış bilgileri, otoparka giren araçların plaka bilgisi vb.

Hukuki İşlem Verisi

:

Yasal takip verileri, Adli makam yazışmalarındaki bilgiler, Dava dosya verileri

 

9. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

Şirketimizin faaliyetlerini sürdürürken elde ettiği kişisel veri sahibi ilgili kişiler KVKK’nın 10. maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatmaktadır. 

Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler ana başlıkları ile aşağıda yer almaktadır.  

· Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, 

· Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

· İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 

· Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 

· İlgili Kişinin KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer hakları

 

Şirketimiz, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVKK hükmü kapsamında veri sahiplerine sunulmak üzere aydınlatma metinleri hazırlamıştır. Aydınlatma metinlerinin veri sahiplerine sunulmasının ardından, Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için de açık rıza beyanları temin edilerek hareket edilmektedir.  

 

Şirketimizin KVKK’nın 28(1). Maddesi çerçevesinde, aşağıda sayılan hallerde aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır:

 

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi, 

· Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, 

 

· Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi, 

 

· Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi, 

 

· Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

Şirketimizin KVKK’nın 28(2). Maddesi çerçevesince, aydınlatma yükümlülüğü aşağıdaki hallerde uygulama alanı bulmayacaktır: 

 

· Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, 

· Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 

· Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

 · Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

 

10. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

 

Şirketimiz bünyesinde Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler konulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31/01/2018 tarih ve 2018/10 sayılı Kararı doğrultusunda özel nitelikli kişisel veriler tarafımızca özel güvenlik tedbirleri esas alınmak suretiyle korunmaktadır. Bu kapsamda Pir-İnci Özel Nitelikli Veri Politikası hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

 

Özel nitelikli veri Kanun’un 6. Maddesi aşağıdaki gibidir:

 

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 

 

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

 

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

 

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

 

Şirketimiz özel nitelikli kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsenen esaslar hukuka uygunluk, dürüstlük ve açıklık ilkeleri doğrultusunda ortaya konulmaktadır. Şirketimiz nezdinde özel nitelikli verilerin güvenliğini ve bu verilerin işlendiği mecralara erişimi yetkilendirmesini takip etmek amacıyla Erişim Yetkilendirme Matrisi hazırlanmıştır. Şirketimiz tarafından, özel nitelikli veri tanımına girmekte olan; adli sicil bilgisi, kişisel sağlık verileri toplanmakta, muhafaza edilmekte, aktarılmakta ve imha edilmektedir. 

 

11. AÇIK RIZA ALINAN HALLER 

 • Çalışan adayı ile görüşmeler sırasında ve iş sözleşmesinin kurulmaması halinde 1 yıl içerisinde açık pozisyon olması halinde kullanılmak üzere özgeçmişinin ve kişisel verilerinin saklanması amacıyla açık rızası olması,
 • Çalışanlardan adli sicil belgesi alınması suretiyle özel nitelikli veri olan ceza mahkumiyeti verisinin işlenebilmesi amacıyla çalışanın açık rızasının bulunması,
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ve sair mevzuat ile acil durumlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sağlık verilerinin sır saklama yükümünde olmayan İşveren çalışanları tarafından işlenmesine çalışanın açık rızasının bulunması,
 • Covid-19 Salgın süreçlerinde kamu sağlığının korunması ve bulaşın engellenmesi amacıyla ateş ölçümü yapılması durumlarında ilgili kişilerden açık rıza alınmaktadır.

12. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

 

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfayı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

13. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ve 10.3.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, A bendinde yer verilen haklarını ve taleplerini Şirketimize bildirebilecektir. Bu kapsamda ilgili kişi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla aşağıdaki kapsamda yazılı olarak başvurabilir:

 

 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • İmza beyannamesi eklenerek posta yoluyla,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Güvenli elektronik imza ile,
 • Başvuru sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalanarak aşağıda belirtilen KEP adresine göndererek,
 • İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı olan e-posta adresinden gönderilmek suretiyle,

 

Başvuruda aşağıda yer verilen hususlar bulunmak zorundadır. 

 

 •  Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler 

 

Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihi esas alınacaktır.

 

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi esas alınacaktır.

Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular, kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır. Bir başkası adına başvuru ancak KVKK kapsamında bilgi talep etme içeriğini haiz olması koşulu ile vekaletname ibraz edilmek suretiyle yapılabilir.  Şirketimiz, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini ilgili kişiden talep edebilir.

 

14. İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Unvan: Pir-İnci Bujiteri İmalat San. Tic. A.Ş.

Adres: Hadımköy Mahallesi Dr. Mithat Martı Cadde No: 10/1 Arnavutköy/İSTANBUL

İletişim Linki ve e-posta adresi: https://pir-inci.com/KVKK - kvkk@pir-inci.com   

 

15. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER 

 

KVKK 12. Maddesine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin, erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta ve bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta ve/veya yaptırmaktır. Kişisel verinin mahiyetine uygun tedbirler alınmakla birlikte, özel nitelikli kişisel veriler daha sıkı güvenlik tedbirleri ile korunmaktadırlar.  

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel veriler, Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, Şirketimiz tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. 

 

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre belirtilmemişse kişisel veriler aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak belirlenen süre boyunca saklanmakta ve bu sürenin hitamında imha edilmektedir. Dolayısıyla süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

İlgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya zorunlu tutulan haller istisna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, Şirketimiz tarafından re’sen yahut ve https://pir-inci.com/KVKK sayfasında bulunan veri sahibi ilgili kişi başvuru formu aracılığıyla ve kullanılabilecek farklı teknikler ile veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir. 

 

Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir. Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. Çalışan verileri ise İş Kanunu ve İş Güvenliği Mevzuatı kapsamında 15 yıl süre ile saklanacaktır. Bahsi geçen zamanaşımı sürelerinin sona ermesinin ardından kişisel veriler; Saklama Ve İmha Politikası’nda yer alan usullerle tutanak altına alınmak suretiyle silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

 

17. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

 

Şirketimiz, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. 

 

Bu çerçevede, kişisel veriler, Şirketimiz tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir: 

 

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

· Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

· Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

· Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise, 

· Kamu sağlığının korunması,

 · Koruyucu hekimlik, 

· Tıbbî teşhis, 

· Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 

· Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir. 

 

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır. 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

 

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da Şirketimiz tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir. 

 

Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, Şirketimiz ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir. 

 

 1. YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

Şirketimizin kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikaları öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde düzenlenecektir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Politika en güncel hali ile https://pir-inci.com/KVKK   sitesinde yayımlanır.

Mevzuat hükümlerinin değişmesi halinde Şirketimiz zaman zaman Politika’da değişiklikler yaparak Politika’yı güncelleyecektir.   KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.