Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) 

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 

 

İşbu aydınlatma metni, Hadımköy Mahallesi Dr. Mithat Martı Cadde No: 10/1 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde mukim Veri Sorumlusu Pir-İnci Bujiteri İmalat San. Tic. A.Ş. tarafından çalışan adaylarına sunulmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları https://pir-inci.com/KVKK  adresinde yer almaktadır. 

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Çalışan Adaylarının kişisel verileri e-posta ile, İŞKUR üzerinden veya telefon ile elde edilmektedir. Adaylarla yapılan mülakatlarda, mesleki deneyim, kimlik verisi, iletişim, mesleki deneyim, finans, özlük veri kategorilerinde kişisel veriler elde edilmektedir. Bu kişisel veriler Şirketimizce yeterli ve nitelikli insan kaynağını istihdam etmeye yönelik istihdam amacıyla başvuru yapan bu kişilerin kişisel verileri KVKK’nın 5. Maddesi birinci fıkrasında yer alan “açık rıza” hukuki sebebi ile işlenmektedir. 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşleme, KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerin işleme amaçları ve işleme işlemine dayanak hukuki sebepleri detaylı olarak tabloda yer almaktadır. 

Hukuki Sebebi

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Açık Rıza

Finans Verisi

Maaş Beklentisi

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Açık Rıza

İletişim Verisi

Cep Telefonu No, E-posta Adresi, İkamet Adresi, Referans Olan Kişinin Telefon Numarası, Telefon numarası

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Açık Rıza

Kimlik Verisi

Ad-Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Ehliyet Bilgisi, İmza, Referans Olan Kişinin Ad-Soyadı, Uyruk

 Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Açık Rıza

Mesleki Deneyim Verisi

Bilgisayar Bilgisi, Eğitim Bilgisi, Eğitim-Kurs Kayıtları, Eski İşyeri İşe Giriş-Çıkış Tarihi Bilgisi, İş Tecrübesi, İşten Ayrılma Nedeni, Özgeçmiş, Referans Olan Kişinin Çalıştığı Kurum, Referans Olan Kişinin Görevi, Sertifika Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Açık Rıza

Özlük Verisi

Askerlik Durumu

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte  ve üçüncü bir kişi ile paylaşılmamaktadır. 

 

  1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili, 

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

  • İlgili kişi sıfatıyla  https://pir-inci.com/KVKK adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak Şirketimize, 
  • Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte  kvkk@pir-inci.com   e-posta adresi üzerinden veya 
  • Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle 

Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nin bir örneğini teslim aldım. 

Ad-Soyadı          :

Tarih                   : 

İmza                    :